Протоколы заседаний жюри регионального этапа ВСОШ 2018/2019

 

https://cpod.ippk.ru/vserossiiskaja-olimpiada-shkolnikov/regionalnyi-yetap/protokoly-zasedanii-zhyuri-regionalnogo-yetapa-vsosh-2018-19.html